Finance

Finance Admin - 8-month contract(Maternity cover)

Hanoi, Hanoi
Work Type: Fixed Term Contract
Responsibility 

In charge of customer debt

- Create invoices for customers on time

- Send invoice to customer, contact customer to check invoice

- Reconcile accounts receivable with customers on a monthly/unscheduled basis.

- Urging the collection of debts receivable from customers.

- Make plans to collect customer payments monthly/weekly,

- Report on customer collection daily/weekly/monthly

- Report data related to customer receivables

- Report classifying customer debt according to debt age.

- Record revenue with general accounting

- Weekly revenue report

- Report receivables according to weekly invoices

- Report special customer cases related to debt

- Coordinate with Tax Accounting to issue VAT invoices to customers


MRR Report

 Summarize and report MRR every month to compare with general accounting data

- Compare MRR with Sales department data

- Report cases of Churn/ freeze/ contraction…


Incharge of Contract with Customer

 Check the content and terms of the contract related to payment terms.

- Add new customer code and supplier code to Solomon for new customers

- Edit the above code for customers and suppliers with transfers or changes

- Enter the contract code in the Finance and Accounting Management Software to track each contract of each customer

- Regularly contact sales/angel departments about contract implementation status


In charge of accounts payable

- Summary of monthly payment requests (twice/month)

- Collect, organize, and store hard copy documents.


Other administrative tasks

- Support the creation of administrative documents (when they arise)

- Coordinate and support other administrative tasks at Hanoi OfficePhụ trách công nợ khách hàng

 Tạo invoice cho khách hàng khi đến kỳ

- Gửi invoice cho khách hàng, liên hệ khách hàng để kiểm tra invoice

- Đối chiếu công nợ phải thu với khách hàng theo định kỳ hàng tháng/đột xuất.

- Đôn đốc thu hồi công nợ phải thu khách hàng.

- Lập kế hoạch thu tiền khách hàng theo tháng/tuần,

- Báo cáo thu tiền khách hàng hàng ngày/ tuần/ tháng

- Báo cáo số liệu liên quan đến công nợ phải thu khách hàng

- Báo cáo phân loại công nợ khách hàng theo tuổi nợ.

- Ghi nhận doanh thu với kế toán tổng hợp

- Báo cáo doanh thu hàng tuần

- Báo cáo phải thu theo invoice hàng tuần

- Báo cáo các trường hợp đặc biệt của khách hàng liên quan đến công nợ

- Phối hợp với Kế toán thuế xuất hóa đơn GTGT cho khách hàngBáo cáo MRR

- Tổng hợp, Báo cáo MRR mỗi tháng so sánh với số liệu kế toán Tổng hợp

- Đối chiếu MRR với số liệu của bộ phận Sales

- Báo cáo các trường hợp Churn/ freeze/ contraction…


Phụ trách hợp đồng với khách hàng

 Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán.

- Thêm mã khách hàng, mã nhà cung cấp mới vào Solomon đối với các khách hàng mới

- Sửa mã trên đối với khách hàng, nhà cung cấp có sự chuyển nhượng hoặc thay đổi

- Vào mã hợp đồng trong Phần mềm quản lý Tài chính Kế toán để theo dõi theo từng hợp đồng của từng khách hàng

- Liên lạc thường xuyên với các bộ phận sales/ angel về tình hình thực hiện hợp đồng


Phụ trách các khoản phải trả

- Tổng hợp ĐNTT hàng tháng (2 lần/tháng)

- Tập hợp, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ bản cứng


Các công việc hành chính khác

- Hỗ trợ tạo lập các văn bản hành chính (khi có phát sinh)

- Phối hợp, hỗ trợ các công việc hành chính khác tại VP Hà Nội


Requirement 
this is a contract role for 8 month for maternity cover can start from Aug 
3 years relevant working experience 
Relevant experience in Vietnam account payable and receivable 

Submit Your Application

You have successfully applied
  • You have errors in applying